Σκοπός

Σκοπός του Συνεδρίου είναι τόσο η προβολή σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνητικών μελετών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση όσο και η ανάδειξη καινοτόμων παιδαγωγικών/διδακτικών πρακτικών με εστίαση στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και, συνακόλουθα, ο εμπλουτισμός και η ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας για ένα συμπεριληπτικό σχολείο, που σέβεται και διασφαλίζει δικαιώματα σε όλους, μέσα από μία Εκπαίδευση για Όλους με επίκεντρο τον Άνθρωπο.