Οδηγίες

Γενικές Οδηγίες

Η Περίληψη, για να συμπεριληφθεί στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, οφείλει να:

  • Αποτελεί  επιτομή του πλήρους τελικού κειμένου.
  • Δηλώνει με σαφήνεια το αντικείμενο του θέματος ή της έρευνας.
  • Αναφέρει τη μεθοδολογία και την ερευνητική προσέγγιση, εστιάζοντας στο είδος της έρευνας, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα.

Οδηγίες Προφορικής Ανακοίνωσης

Η Περίληψη Προφορικής Ανακοίνωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. Ως δομή να έχει τη μορφή μίας παραγράφουχωρίς:

  1. βιβλιογραφία ή συντομογραφίες
  2. συλλαβισμό λέξεων και
  3. έντονη ή πλάγια γραφή.

Οδηγίες Συμποσίου

Tα συμπόσια διοργανώνονται με ευθύνη του/ης Προέδρου τους, διερευνούν μια συγκεκριμένη θεματική και απαρτίζονται από τον/ην Πρόεδρο και τέσσερις (4) – το μέγιστο- ακόμη εισηγητές/τριες.

Ο/Η Πρόεδρος του Συμποσίου έχει την ευθύνη υποβολής των περιλήψεων του συνόλου των εισηγητών στην ηλεκτρονική φόρμα του Συνεδρίου. Η υποβολή γίνεται συγκεντρωτικά μία μόνο φορά.

Η Περίληψη κάθε Συμποσίου δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά τις 1000 λέξεις.

Συνολική διάρκεια Συμποσίου 90΄.

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης των Ανακοινώσεων

Κατεβάστε το πρότυπο αρχείο κειμένου σε μορφή doc

Οδηγίες και Υπόδειγμα Μορφοποίησης Εισηγήσεων (ενημερωμένο)